Integritetspolicy

Beslutad 2019-06-04
Reviderad 2021-10-24

Parter och ansvar för behandlingen av dina
personuppgifter

Smedstorps Ryttarsällskap, organisationsnummer 817605-9684, adress C/o Åsa Blom
Analatos, Bobinvägen 11, 611 57 Nyköping, (nedan kallad föreningen) är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för
föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till
SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat
Riksidrottsförbundet och Nyköpings kommun. Personuppgifter hanteras även när medlemmar ansöker om bidrag för träningar, resor i samband med tävlingar och funktionäslicens.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration (ex. mötesdokumentation)
• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
• Licenshantering
• Ansökan om bidrag
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Aktiviteter arrangerade av föreningen (ex. utbildningar och träningar)
• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier
• Tillträdesförbud (om tillämpligt)
• Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i föreningenAvtal
Föreningsadministration (ex. mötesdokumentation)Avtal
LicenshanteringAvtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningUppgift av allmänt intresse
Deltagande på föreningens aktiviteterUppgift av allmänt intresse
Allmänt intresse vid
statsbidragsfinansierad utbildning,
annars samtycke
Kontakt med föreningenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala
medier
Intresseavvägning och ibland
samtycke
TillträdesförbudRättsligförpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkanIntresseavvägning och ibland
samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina
personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna
behandlas
• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade
skäl som väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet
skapar en profil i ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot
behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök http://www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i
Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter
kontaktar du styrelsen, smedstorpsrs@gmail.com